Spring til indhold
§1Foreningens navn B.I.´s Venner.
§2Foreningens formål er at støtte B.I.
B.I.´s aktiviteter samt at virke for ældre medlemmer.
§3Foreningen optager alle som medlem.
§4Kontingentet kan kun ændres på en generalforsamling.
§5Bestyrelsen består af formand og 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis valgt udenfor B.I.´s bestyrelser og udvalg, såfremt det er muligt.
§6Formanden + 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur.
Der vælges en suppleant for en periode på 1 år.
§7Foreningen tegnes af formanden og kasserer
§8Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles 8 dage før. Med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.
§9Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 50 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af forhandlingstema. En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 8 dages varsel. Senest 8 dage efter at der er fremsat begæring.
§10Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.
§11Generalforsamlingen vælger l revisor for en periode på l år, samt en revisorsuppleant. Revisoren gennemgår regnskabet og påser, at beholdningerne er til stede, hvor efter regnskabet forsynes med revisionspåtegning.
§12Vedtagelsen af disse love ophæver alle tidligere love for BI,’ s Venner. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling og kræver  mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
§13Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på en genera samling. Det kræves at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
§14Ved opløsning af foreningen overtager B.I ‘s hovedbestyrelse administrationen af formuen og eventuelle aktiver.
  

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17 juni 2020.