Nyheder

Udklip

 Reserver Billetter på mail: bi.svenner@gmail.com

Send en mail til BI´s Venner, vi reserverer plads til det arrangement og antal du ønsker.
Betaling: BI´s Venner sender en opkrævning på et senere tidspunkt med endelig dato for betaling.

Søren Ø 22 51 11 91

 
 
 
 

 

 


 

 

Nyheder (2)

Referat generalforsamling Onsdag den 17. juni 2020

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen, og foreslog Jes Jacob som dirigent.

Jes Jacob blev valg, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden

 2. Formandens beretning

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

 3. Regnskab ved kassereren

 Kassereren gennemgik det omdelte regnskab.

 Regnskabet blev herefter godkendt.

 4. Indkomne forslag

 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne:

§ 6 – ændres til: Formanden + 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer

§ 8 – Pkt. 6: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer

 Godkendt

 5. Valg af formand: H.C. Poulsen

 Genvalg

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Kjell Engvad Jacobsen

Heinz Trudslev

Jens Larsen

Alle blev genvalgt

 7. Valg af suppleant til Bestyrelsen:
Poul Sørensen

 Poul Sørensen ønskede ikke genvalg.

 Bestyrelsen foreslog Jens Nørgaard, der blev valgt.

 8. Valg af revisor:

Niels Anker Ottesen

 Niels Ander Ottesen ønskede ikke genvalg.

 Bestyrelsen foreslog Per Taagaard, der blev valgt

 9. Valg aft revisorsuppleant:

Jess Jacob

 Genvalgt

 10. Eventuelt

 Intet

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til Formanden.

Formanden fik ordet, og uddelte gaver for særligt udført arbejde til: Mogens, Palle og Kaj.

Formanden rettede en tak til Poul Sørensen, for arbejdet i bestyrelsen, og var glad for, at Poul stadig ville hjælpe til, når behovet var der.

Gjorde opmærksom på, at året 2020 ville blive et anderledes år, specielt med hensyn til økonomien.

Samt afsluttede Generalforsamlingen med en tak til dirigenten, samt til Bestyrelsen

 

   

 

 

 


 

 

Billedgalleri