Formål

§ 1

Foreningens navn B.I.´s Venner.

§ 2

Foreningens formål er at støtte B.I.
B.I.´s aktiviteter samt at virke for ældre medlemmer.

§ 3

Foreningen optager alle som medlem.

§ 4

Kontingentet kan kun ændres på en generalforsamling.

§ 5

Bestyrelsen består af formand og 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis valgt udenfor B.I.´s bestyrelser og udvalg, såfremt det er muligt.

§ 6

Formanden + 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur.
Der vælges en suppleant for en periode på 1 år.

§ 7

§ 8

Foreningen tegnes af formanden og kasserer

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles 8 dage før. Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 50 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af forhandlingstema. En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 8 dages varsel. Senest 8 dage efter at der er fremsat begæring.

§ 10

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§ 11

Generalforsamlingen vælger l revisor for en periode på l år, samt en revisorsuppleant. Revisoren gennemgår regnskabet og påser, at beholdningerne er til stede, hvor efter regnskabet forsynes med revisionspåtegning.

§ 12

Vedtagelsen af disse love ophæver alle tidligere love for BI,' s Venner. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling og kræver  mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på en genera samling. Det kræves at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14

Ved opløsning af foreningen overtager B.I 's hovedbestyrelse administrationen af formuen og eventuelle aktiver.

   

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17 juni 2020.